60 அல்லி விழி

அல்லி விழி
பேசும் தூரலில்
நனைந்தது நான்
மட்டுமல்ல!
என் தேகமும் தான்.
eye_drawing_by_katepowellart-d4v2alw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *