8 அழகின் அருகே

தேம்ஸோரம் நைலோரம்

கண்டதில்லை

அழகே,

உன்

இதழோரம் இமையோரம்

கண்டுகொண்டேன்

அழகை.

images (12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *