29 அவளின் பாதப் பதிவுகள்

மென்மையான கடல் மணலில்

காதல் கடிதங்கள்.

fig20-drawing-girls-feet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *