39 இதழில் எப்போது?

சத்தம் இல்லாமல் வருகிறாள்

ஆனால்,

முத்தத்தை மட்டும் சத்தத்தோடு

கொடுக்கிறாள்,

அதுவும் கனவில் மட்டும்.

sweet_kisses

License

இதழில் எப்போது? Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.