19 இயக்குகிறாய்

உன் கண்களால்

இயக்குகிறாய் எனை,

கவிதையாய்

இயங்குகிறேன் நான்….

images (11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *