61 என்(அவள்) அருகினில்…

நீ அருகினில் அமர்ந்தாலே
அயராமல் உழைக்கிறதே
என் கண்கள்.
FPVF4B5FA190T5M.MEDIUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *