9 என்னை ஏன்?

உன் பார்வை

பட்ட பொருளெல்லாம்

பார்வை இழக்கிறதே

கண்ணே,

நானும் கூட இழந்துவிட்டேனே

என்னை….

images (22)

License

என்னை ஏன்? Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *