16 கவிதை விழிகள்

விழி எழுதுமோ!

கவிதைகள்….

உன் விழிகள் சொல்லிதான்

தெரிகிறதே…

maxresdefault

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *