11 கொட்டும் தேனே…

பூவிதழ் தொட்டு தான்

உன்

புன்னகையை வரைந்தானோ!

தேனிதழ் கொட்டியே

என்

கன்னங்கலும் சிவந்தனவே.

8222c6bd7764937dd663880a08598fa0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *