42 தேகம்

தேகம் பேசும் அழகினை

மோகம் கொண்டு தாக்கினேன்

தாகம் இன்னும் தீரவில்லயே!

images (9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *