23 பிழை

எழுத்துப் பிழை தான்

உன் பெயரில்….

உடன் என் பெயர்

இல்லாததால்…

sweet_kisses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *