58 பொய்

மெய்கள் யாவும்
நீ சொல்லும்
அழகான பொய்களில்
கரைந்தே போய்விடுதே.
8222c6bd7764937dd663880a08598fa0

License

பொய் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *