36 முத்தத்தால்…..

இதழ்கள் எதற்கடி,

உன் இமைகள் போதுமே

என்னை வாசிப்பதற்கு..

download (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *