55 யுத்தம்

யுத்தம்
அழகானதா?
மிகவும்
அழகானது.
கட்டிலின் மேல்
நாம் இடும்
யுத்தங்கள்.
முத்தங்கள்.
images (31)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *