45 வானில் வண்ணங்கள்

வானவில்லை வரைந்தவன்

நானாக இருக்கக்கூடாதா,

இருந்திரிந்தால்,

அங்கு ஒரு கதவு அமைத்திருப்பேனே

என் தேவதை வந்து

சுற்றிபார்க்க.

images (18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *