14 விரட்டாதே விழிகளால்

காவியம் பேசும் உன் கண்கள்

என்னிடம் பேச மறுப்பதேன்…..

emma__s_eyes_by_acjub-d4ev3lx

License

விரட்டாதே விழிகளால் Copyright © 2015 by ப.மகாராஜா. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.