14 விரட்டாதே விழிகளால்

காவியம் பேசும் உன் கண்கள்

என்னிடம் பேச மறுப்பதேன்…..

emma__s_eyes_by_acjub-d4ev3lx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *